Nõustamine

Nõustamine

Igal erametsaomanikul on õigus riigi toel saada ühe kalendriaasta jooksul kuni 2 tundi metsanduslikku nõustamist. Individuaalse nõuande saamiseks pöördub erametsaomanik otse konsulendi poole või võtab ühendust metsaühistuga.

Nõustamisteemad:

Metsamajandamise õigusaktid

 • Metsamajandamist puudutava seadusandluse tutvustus ja selgitus
 • Õigusaktide sätetest situatsioonile vajaliku väljatoomine
 • Dokumentide täitmise abistamine nt dokumendid raiete tegemisel, lepingud jahimeestega, metsamaterjali ostjatega.

Metsamajandamiskavad

 • Metsamajandamiskavade või inventeerimisandmete selgitamine või analüüs
 • Uue kava vajalikkuse väljaselgitamine

Metsa uuendamine ja teiste kõlvikute metsastamine

 • Erinevate metsastamise viiside võrdlus
 • Soovituste andmine metsa uuendamiseks või uue metsa rajamiseks

Metsakultuuri ja looduslikult uuenenud metsa hooldamine

 • Hooldamise vajaduse hindamine ja soovituste andmine

Raiete põhimõtted ja meetodid

 • Raiete põhimõtete ja meetodite ning tegemise võimaluste tutvustamine omanike puistutes k.a. tasuvuse ülevaade ja arvestus

Metsatööde tehnoloogia

 • Soovitused metsatööde uuendamise-, hooldamise- ja raietehnoloogiate valikuteks ja teostuseks

Ohutustehnika ja töökaitse

 • Soovitused ohutustehnika ja töökaitsevahendite rakendamiseks

Metsamajandamise tööde kvaliteet

 • Metsa uuendamise, hooldamise ja raiete kvaliteedi hindamine ning soovituste andmine kvaliteedi parandamiseks

Metsaparandus

 • Situatsiooni hindamine ning metsaparandusalaste soovituste andmine

Metsakahjustused

 • Soovitused uluki-, tormi-, putukakahjustus ennetamiseks
 • Metsakahjustuste likvideerimise viiside tutvustus

Metsamajanduse ökonoomika

 • Kasvava metsa mahu arvutamine ja väärtuse hindamine
 • Raiemahu ja –tulu arvestamine metsa inventeerimisandmete ja/või visuaalse hinnangu alusel
 • Metsa uuendamise, taimekaitsevahendite kasutamine, raie või teiste metsamajandamise tööde kulude arvestamine
 • Metsaga seotud tehingute maksustamise selgitamine
 • Metsa pikaajalise tasuvuse arvestamine
 • Soovitused metsaomanikule ettevõtlusvormi valikuks

Puidu-ja metsamajandamise turuolukord

 • Turul valitseva olukorra kirjeldamine ja soovituste andmine

Metsaomanike ühistegevus sh ühismüük

 • Ühistegevuse võimaluste ja eeliste selgitamine

Toetuste sh pindade määramine

 • Metsanduse toetuste tutvustus. Toetuste taotluste täitmine omaniku eest.

Metsakaitse

 • Probleemide ja/või ohtude selgitamine ja soovituste andmine metsa kaitsmiseks

Pärandkultuur

 • Pärandkultuuri olemuse selgitamine ja soovitused pärandkultuurialaga metsa majandamisel

Metsade kõrvalkasutus

 • Võimaluste selgitamine ja soovituste jagamine metsade kõrvalkasutuseks (seened, marjad, mesindus, vihtade valmistamine, kasemahla kogumine, õppe-ja puhkemajad)