Toetuste taotlemine

Toetuste taotlemine

Erametsaomanikud saavad taotleda SA Erametsakeskuse (EMK) siseriiklikest vahenditest toetust järgnevatele tegevustele:
1) erametsaomanike nõustamise toetus - metsaühistu liige võib saada metsakonsulendilt kuni 2 tundi tasuta nõustamist kalendriaastas;
2) metsa uuendamise toetus (mineraliseerimine, taimed, istutamine, kultuuride hooldamine)
3) pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus
4) erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus
5) metsamaaparandustööde toetus (olemasolevate metsakraavide ja truupide uuendamine)

Metsameede

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus, kust toetatakse kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist, metsa hooldamist, kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist.

Natura 2000 toetus erametsamaale

Toetuse kaudu aidatakse kaasa Natura 2000 erametsamaa säästvale kasutusele, kompenseerimaks erametsaomanikele saamata jäänud tulu.

Pakume igakülgset abi toetuste taotlemisel !